ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
   
กลุ่มฟ้าใหม่ กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านรุน ทำพรหมเช็ดเท้า
   
วัดช่างทอง
   
 
 
   
     
 
เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2561-2563) [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 214 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เ [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 247 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เ [ 12 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 249 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ช [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 275 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟ [ 2 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 65 


 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2140  [ 11 ก.ค. 2561 ]
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2125  [ 10 ก.ค. 2561 ]
 
 
 
ทต.ลาดชะโด ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย แบบครอบศีรษะ แอโรบิค จำนวน 1 ชุด [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตา [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เกาะเรียน โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น และการพัฒนาตำบลอย [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ยกเลิกประกาศ ประวกดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใญ่ (บร [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดชะโด เผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 14 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวเวียง ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.เข้า [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดชะโด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (ด้านข้างสำนักงาน [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวเวียง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน เพื่อ [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเต้า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธย [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดชะโด โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (ด้านข้างสำนักงานเทศบา [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล “โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำร [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโ [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแพรก กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระจำประองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
อย 0023.4/ว12774 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 12656 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 12656 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดห [ 16 ก.ค. 2561 ]     
0023.3/ว12694 แจ้งมติกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นท่การจัดการมูลฝอย เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูล [ 16 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 12691 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญร [ 16 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 318 ขอเชิญประชุมติดตามการจัดเตรียมขบวนแห่ และงานแสดงของดีท้องถิ่น ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 12675 แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย0023.3/ว12665 การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ปฏิบัติการ 1อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ บางซ้าย บางไทร และลาดบัว [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ว 12662 การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 12657 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย0023.1/ว 317 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills DIFA TES [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว316 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills DIFA TES [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 315 ค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 314 นำส่งเงินภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 313 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ ว 12610 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ว 12612 12612 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ว 12603 แจ้งขยายเวลาโครงการ  [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.4/ว 12601 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา [ 13 ก.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 308 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 ก.ค. 2561 ]     


 
  ท่านต้องการให้ อบต.เกาะเรียน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
     
 
ปัญหาในชุมชน ต.เกาะเรียน (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 273  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 302  ตอบ 0  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 729  ตอบ 0  
   
อบต.เสาธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.โพแตง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.คลองจิก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.เกาะเรียน ปัญหาในชุมชน ต.เกาะเรียน (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 273  ตอบ 0
ทต.ลาดชะโด เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 300  ตอบ 1
ทต.ลาดชะโด เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 400  ตอบ 1
อบต.เกาะเรียน สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 302  ตอบ 0
อบต.บ้านโพธิ์ ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1174  ตอบ 3
อบต.บางนา ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 349  ตอบ 1
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player