ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
   
กลุ่มฟ้าใหม่ กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านรุน ทำพรหมเช็ดเท้า
   
วัดช่างทอง
   
 
 
   
     
 
เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 147 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2561-2563) [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 203 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เ [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 237 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เ [ 12 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 238 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ช [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 270 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟ [ 2 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 51 


 
 
 
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการเสริมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่4 ตำบลคลองน้อย อำเภ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่3 ตำบลสองห้อง อำเภอ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่5 ตำบลคลองน้อย อำเภ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่3 ตำบลคลองน้อย อำเภ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหว [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่3 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหว [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ระบบโซล่าเซลล์)หมู่ที่2 ตำบลคล [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวเวียง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๑๕๘๖ อย. [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.คลองน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 24 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้อย ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง [ 24 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้อย ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคสล.หมู่ที่5 บ้านท้องลาด ตำบลคลองน้อ [ 24 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดชะโด ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
อบต.น้ำเต้า [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางลงตีนตะขาบ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ. [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 
 
อย 0023.3/ว 265 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development S [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ว11068 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/ว 11030 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย0017.2/ว10741 แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ว11009 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยิม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ ว 10964 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3 / ว 10981 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามทแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรีนยรู้ของไ [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10952 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/10957 การรับฟังความเห็นต่อร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ร่างแรก ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมกา [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 263 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว261 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว262 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10866 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย0023.3/ว10818 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย0023.3/ว10819 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.1/ว 10635 โครงการสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.2/ 10807 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.2/ว 10806 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.2/ว 10805 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 257 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   


 
  ท่านต้องการให้ อบต.เกาะเรียน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
     
 
ปัญหาในชุมชน ต.เกาะเรียน (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 267  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 290  ตอบ 0  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 727  ตอบ 0  
   
ทต.คลองจิก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.เกาะเรียน ปัญหาในชุมชน ต.เกาะเรียน (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 267  ตอบ 0
ทต.ลาดชะโด เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 280  ตอบ 1
ทต.ลาดชะโด เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 381  ตอบ 1
อบต.เกาะเรียน สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 290  ตอบ 0
อบต.บ้านโพธิ์ ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1164  ตอบ 3
อบต.บางนา ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 341  ตอบ 1
อบต.มารวิชัย ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 278  ตอบ 0
อบต.บางนา ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 276  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player